Refusjon av skyssutgifter

Du som elev eller foresatt kan søke om å få refundert billettkjøp eller bruk av privat transportmiddel i forbindelse med skoleskyss.

Refusjon forutsetter at du har fått innvilget søknaden din om skoleskyss av fylkeskommunen.

Slike søker du om refusjon av utlegg

Følgende retningslinjer gjelder:

Veiledning for hvordan du skal fylle ut skjema for utbetaling vedbruk av egen bil (pdf) (152KB). Ved refusjon av kilometergodtgjørelse/kjørehonorar vil utbetalingene bli rapportert inn til skattemyndighetene. Informasjon om skattekort, skatteplikt, opplysningsplikt mm. (pdf) (105KB)

 Skjema for søknad om refusjon av skyssutgifter:

 Vi gjør oppmerksom på at skjemaet må signeres.

Skjemaet må fylles ut av mottaker og leveres til skolen for kontroll og godkjenning. Skolen videresender skjema til AtB. Innvilget vedtak for skoleskyss skal alltid legges med i søknaden. Skjema med feil eller mangler vil bli avvist og sendt i retur.

Om det i skjema for kjøregodtgjørelse er meldt inn ønske om tilsendt oppgjørsoppstilling, vil denne sendes per e-post til den oppgitte e-postadresse. Denne filen vil ikke kunne åpnes uten passord. Passordet er de siste fem siffer i oppgitt bankkontonummer.

Skyssutgifter refunderes i henhold til

  • punkt 5.8, skyssgodtgjørelse i «Retningslinjer for grunnskoleskyssen i Trøndelag».
  • punkt 7.1, skyssgodtgjørelse i «Skyssreglement for elever i den videregående skole i Trøndelag».

Refusjonskrav må fremmes og være AtB i hende senest innen 2 måneder etter endt skoleår det søkes refusjon for (innen august samme år som skoleåret sluttet). AtB forbeholder seg retten til å avvise krav som fremsettes etter denne fristen.