Hvorfor må flere ha omstigning?

Hvor mange som må ha omstigning på sin rute, avhenger av hvor folk vil reise i fremtiden og hvilke rutevalg de tar. Basert på dagens reisemønster vil rundt 30 % måtte bytte buss, mot 15-20 % i dag.

Det nye kollektivsystemet er bygd opp i nettverk med ulike omstignings- og knutepunkt. I tillegg til at det gir mange ulike reisemuligheter, vil både bydelslinjer og metrolinjer ha høy frekvens, som gjør at du slipper å vente lenge på neste buss.

Det nye nettverket gjør også at veldig mange slipper omveien om sentrum for å komme seg videre til en annen bydel.

Ofte stilte spørsmål

 • Dagens kollektivtilbud har vært tilnærmet likt i mange tiår. Byen har vokst, og vi reiser andre strekninger enn før. Det nye kollektivsystemet fra august 2019 er tilpasset hvor folk reiser for jobb, skole og fritid. Å reise kollektivt blir et reelt alternativ for flere enn i dag. 

  Et velfungerende kollektivsystem er viktig for byen vår. Trondheimsområdet vokser, og frem mot 2030 vil vi være rundt 40 000 flere innbyggere enn i dag. Målet er at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, slik at persontransporten med bil ikke øker. Nesten dobbelt så mange skal reise med buss i 2050. Det betyr 50 millioner reiser på ett år. 

  Hadde vi bygd på dagens tilbud ville det dessuten kostet 200 millioner kroner mer årlig enn nytt kollektivsystem. 

 • Det kan du søke opp i vår reiseplanlegger på atb.no/2019. Les også om tilbudet fra din bydel eller ditt nærområde på siden Dine reisemuligheter. På siden Linjer og kart kan du kikke nærmere på linjekart for Trondheimsområdet, og lese mer om linjenummer, trasé og frekvens. 

  Vi gjør oppmerksom på at det fremdeles vil kunne gjøres mindre endringer i rutetilbudet. 

 • Vi skiller mellom følgende busstyper: 

  • 58 metrobusser på 24 meter vil trafikkere tre metrobusslinjer, som utgjør selve ryggraden i kollektivtilbudet i Trondheimsområdet. 
  • 36 elbusser på mellom 12 og 18 meter vil trafikkere fire linjer. 
  • Ordinære busser på mellom 10,5 og 18 meter, deriblant flere leddbusser, vil trafikkere resten av Trondheim by. 
  • Forstadsbusser på mellom 11,9 og 15 meter vil trafikkere de øvrige kommunene som er tilknyttet Trondheimsområdet (Klæbu, Melhus og Malvik). 

  Nye busser vil gi god komfort for de reisende. Alle bussene vil benytte fossilfritt drivstoff, og fra august 2019, vil AtB ha Norges største elbusspark i daglig trafikk.

  Les mer om bussene som settes i trafikk i Trondheimsområdet i august 2019

 • Metrobussene har plass til 142 passasjerer. Til sammenligning tar dagens leddbusser 96 og 97 passasjerer, avhengig av operatør.

  Metrobussene har 51 sitteplasser og 91 ståplasser, mens dagens leddbusser har 50-51 sitteplasser og 46 ståplasser.  Det beregnes fire stående per kvadratmeter i angivelser av kapasitet.  

  Metrobussene er bygd for å tilby en komfortabel reise for både sittende og stående passasjerer. Bussene er romslige, lyse og med store vindusflater, noe som gir god oversikt. Det er plassert rygg- og hofteputer mange steder i bussene og det vil være rikelig med gripestenger og håndtak å holde i. 

  Les mer om bussene som settes i trafikk i august 2019

 • Bybane krever langt større investeringer og må ha mer plass enn buss. Det er satt av 2,8 milliarder kroner til nytt kollektivsystem i Trondheimsområdet. Til sammenligning koster neste trinn av bybanen i Bergen over 6 milliarder kroner. Vårt nye kollektivsystem gir Trondheimsområdet mer kollektivtrafikk for pengene enn bybane, slik forholdene er i dag.

 • Gjennom bymiljøavtalen slås det fast at staten dekker halvparten av investeringskostnadene. Det vil si 1,4 milliarder i første omgang, til selve metrobusstraséene med holdeplasser, stasjoner og knutepunkter, inkludert ett bussdepot.

  Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for den andre halvparten av kostnadene. 

  Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og staten, via Miljøpakkesamarbeidet, skal sammen finansiere merkostnadene til driften av tiltakene for å nå nullvekstmålet. 

 • Noen må gå litt lenger til holdeplassen, men for de fleste blir det ingen forskjell.

  Enkelte holdeplasser legges ned i de tre metrotraséene, både fordi de ligger for tett i dag og fordi det er vanskelig å finne plass til bygging av nye. De aller fleste, omlag 90 000 innbyggere i Trondheimsområdet, får ingen merkbar endring i avstand til holdeplass. Rundt 16 000 får økt gangavstand med over 100 meter, mens rundt 3 000 får over 100 meter kortere gangavstand.

  Les mer om gangavstander på nettsidene til Miljøpakken

  Med forhåndskjøpt billett kan alle gå rett om bord på alle busser uten billettregistrering. Dette gjør ombordstigningen effektiv og bussreisen vil ta kortere tid.

  Les mer om billettsystemet fra august 2019

 • Ja, det gjør du! Alle gis tilstrekkelig tid til å komme seg trygt av og på bussen før den kjører videre. 

  Enkelte har bitt seg merke i et uttalt mål om at metrobussen vil stanse i gjennomsnittlig 15 sekunder på hver stasjon. Kort stopptid vil imidlertid kunne komme av at bussene får flere brede dører og at man med forhåndskjøpt billett kan gå rett om bord uten å registrerer billetten. Det er ikke lagt til grunn at kundene må skynde seg av og på bussen. Til sammenligning stopper dagens busser i gjennomsnitt i rundt 20 sekunder på hver holdeplass, tross færre dører og manuell registrering av billetter.

  Les mer om billettsystemet fra august 2019

 • Det stemmer! Fra 3. august 2019 ble åpen billettering innført. Det vil si at du kan gå rett om bord i de grønne bybussene i Trondheimsområdet med gyldig billett, uten å registrere eller vise frem billetten. 

  Har du reisekortet t:kort?

  Du som bruker reisekort med periodebillett må registreres på kortleser enten på metrostasjon eller om bord i bydelsbuss ved første reise med ny periode. Deretter kreves ingen registrering ved ombordstigning så lenge perioden er gyldig.

  Du som bruker reisekort, t:kort autoreise (enkeltbillett), må registrere billetten på kortleser på holdeplass før ombordstigning i metrotrasé eller på en kortleser om bord i bydelsbusser utenfor metrotrasé på hver reise.


  Les mer om billettsystemet fra august 2019.

 • Det vil bli gjennomført hyppigere kontroller enn tidligere. Reis alltid med gyldig billett.

  Du er selv ansvarlig for å kjøpe og ha gyldig billett for hele reisen. Dersom du ikke har gyldig billett ved kontroll, får du et gebyr.

  Husk at du må ha med gyldig legitimasjon, studentbevis med semesterkort, honnørbevis eller liknende dersom du reiser med rabattert billett.

  Les mer om billettkontroll

 • Det blir omtrent like mange sitteplasser i metrobussene som i dagens leddbusser.

  Metrobussene har plass til 142 passasjerer, fordelt på 51 sitteplasser og 91 ståplasser. Til sammenligning tar dagens leddbusser 96-97 passajserer, fordelt på 50-51 sitteplasser og 46 ståplasser.  På de fleste linjer blir det flere sitteplasser per time ettersom bussene vil gå hyppigere. 

  Seter for de som trenger det mest vil være godt merket. 

  Les mer om hvordan bussene blir fra august 2019

 • Har du ekstra behov for å sitte, finner du merkede plasser i alle busser. Ingen busser vil ha færre  sitteplasser enn i dag, og på de fleste linjer blir det flere sitteplasser per time ettersom bussene vil gå hyppigere. 

  AtB vil gjennomføre holdingskampanjer for å gjøre passasjerenes reisehverdag enklere. Dette innebærer blant annet oppfordringer om å gi sitteplassen til noen som har behov for den.

 • Sjåførene på metrobusser skal bistå ved behov, selv om de sitter i eget sjåførrom. Det er også montert kameraer i bussen, som gir sjåføren god oversikt.

  Det finnes det varselknapper på utsiden og innsiden av bussen for å tilkalle sjåføren for ekstra oppmerksomhet eller bistand, eksempelvis for assistanse ved av- og påstigning for rullestolbrukere, og i tillegg kan man snakke med sjåføren via luken i sjåførrommet. 

 • Det skal være trygt, enkelt og behagelig for alle å reise kollektivt. På alle stasjoner og mange holdeplasser vil det være sanntidsinformasjon og ledelinje for svaksynte. Utvendig vil bussene merkes godt med linjenummer og destinasjon foran, bak og på begge sider. Utvendig høyttaler vil kunne brukes til informasjon når bussen ankommer holdeplasser. Om bord vil man blant annet ha skjermer med reiseinformasjon, opprop over høyttalere og gode kontraster. Alle busser er i henhold til krav om universell utforming. 

  Les mer om bussene som settes i trafikk fra august 2019

 • Det skal være trygt, enkelt og behagelig for alle å reise kollektivt. Alle busser har godt merkede rullestol- og barnevognplasser, men man har ingen reservasjonsrett til disse plassene. Sjåføren vil allikevel oppfordre til at man gjør disse tilgjengelige for de som trenger det. 

  Områder for rullestol er plassert langt fremme i bussen, for nærhet til sjåfør. Dører med blå varselknapp har rampe nedfelt i gulvet og rullestolplass like innenfor. 

  Sjåførene på metrobussene og andre busser skal bistå ved av- og påstigning ved behov. Godt merkede signalknapper både på utsiden og inne i bussen vil gi sjåførene et signal når noen har behov for ekstra tid eller bistand. Ved behov for trinnløs adkomst benyttes rampe.

  Metrobusser og bybusser vil være såkalte lavgulvbusser. Det betyr at det bare er én gulvflate og ingen trinn inne i bussene. Forstadsbusser er laventrébusser med gjennomgående lavt trinnfritt gulv i midtgang og i ståplassområde.

  Metrobussene vil ha brede dører og store, åpne områder forbeholdt rullestol og barnevogn tett ved første og andre dør. Disse vil være godt tilrettelagt med festeanordninger. Det vil også være skjermer i begge retninger, slik at alle passasjerer får med seg informasjonen som blir gitt.

  Les mer om bussene som settes i trafikk fra august 2019

 • Ja, det skal være like trygt å reise med metrobuss som med andre bybusser. Metrobussene er såkalte klasse 1-busser (bybusser), og har dermed ikke lov å kjøre fortere enn 70 km/t, uavhengig av om fartsgrensen er høyere. Les mer om maksimalt tillatt fartsgrense på nettsidene til Statens vegvesen. Metrobussen har sperre på 67 km/t ved gasspådrag.

  Metrobussene er godt tilrettelagt for stående passasjerer, med god oversikt, støtteputer og mange holdestenger. Sjåførene vil tilpasse kjørestil av hensyn til stående passasjerer.

  Les mer om bussene som settes i trafikk fra august 2019.

 • Ja, bussene skal komme seg trygt frem både sommer og vinter. For å sikre god fremkommelighet på vinterføre har Statens vegvesen og Trondheim kommune testet metrobuss i ulike traséer sammen med busselskapene som skal kjøre fra høsten 2019. Testen viste ingen tegn på dårlig fremkommelighet. Det er planlagt godt vintervedlikehold av traséer og stasjoner. Metrobussene som kommer til Trondheim i 2019 har dessuten drakraft på både andre og tredje aksling, noe som vil hjelpe godt på vinterføre.

 • Hvor mange som må ha omstigning på sin rute, avhenger av hvor folk vil reise i fremtiden og hvilke rutevalg de tar. Basert på dagens reisemønster vil rundt 30 % måtte bytte buss, mot 15-20 % i dag.

  Det nye kollektivsystemet er bygd opp i nettverk med ulike omstignings- og knutepunkt. I tillegg til at det gir mange ulike reisemuligheter, vil både bydelslinjer og metrolinjer ha høy frekvens, som gjør at du slipper å vente lenge på neste buss.

  Det nye nettverket gjør også at veldig mange slipper omveien om sentrum for å komme seg videre til en annen bydel.

 • Nei, det er kun tilbudet for bybussene som endres i denne omgang, altså de grønne bussene som i dag går i området vi kaller Stor-Trondheim.

  Vær oppmerksom på at det er noen endringer av holdeplasser for de som reiser til og fra Trondheim sentrum. Se oversikt.

  Nytt  anbud for alle regionrutene i Trøndelag vil starte opp i 2021. Før den tid vil det kunne være ordinære ruteendringer i ulike områder.

 • Du kan kjøpe billett akkurat som i dag, med reisekortet t:kort, AtB Mobillett, på billettautomat og på utsalgssteder.

  På linjer utenfor metrotrasé kan du også få kjøpt billett kontant om bord, men da er billetten dyrere enn om du kjøper den på forhånd.

  I august 2019 ble åpen billettering innført i Trondheimsområdet. Det betyr at du med gyldig billett kan gå rett om bord i bussen uten å registrere eller vise frem billetten din. Gjelder på AtBs grønne busser i Trondheim, Malvik, Klæbu og Melhus.

  Les mer om billettsystemet fra august 2019

 • Ja, du kan bruke t:kort eller AtB Mobillett som før.

  I august 2019 ble åpent billettering innført, det vil si at du kan gå rett om bord uten å registrere billetten dersom du har forhåndskjøpt billett.

  Har du reisekortet t:kort?

  Har du t:kort med periodebillett må kortet registreres på kortleser enten på metrostasjon eller om bord i bydelsbuss ved første reise med ny periode. Deretter kreves ingen registrering ved ombordstigning så lenge perioden er gyldig.

  Har du t:kort med enkeltbillett (verdi med autoreise) må du registrere kortet på en kortleser på stasjon før ombordstigning i metrotrasé eller på en kortleser om bord i bydelsbusser utenfor metrotrasé. Det gjelder for hver reise.

  Les mer om billettsystemet fra august 2019

 • Retten til skoleskyss påvirkes ikke av at kollektivsystemet endres.  Det er mange elever i Trondheim som benytter det ordinære kollektivtilbudet til skoleskyss, og for dem kan rutene endres, akkurat som for alle andre.

  Finn informasjon om tilbudet fra din bydel eller nærområde på siden Dine reisemuligheter. På siden Linjer og kart kan du kikke nærmere på linjekart for Trondheimsområdet, og lese mer om linjenummer, trasé og frekvens.

  Les mer om skoleskyss organisert av AtBTa kontakt med din skole om du trenger mer info rundt din skolereise.