Informasjon til skoler

Informasjon og retningslinjer til skoler vedrørende skoleskyss.

 • Ekstrakort skole benyttes av videregående elever som har rett på skoleskyss dekket av AtB/Trøndelag fylkeskommune. Dette gjelder:

  • Ekstrakort skole
  • Ekstrakort skole utvidet

  Bruksområde for Ekstrakort skole

  • Elever som har søkt og fått godkjent sin søknad på skoleskyss, men venter på personlig t:kort skole.
  • Elever som har sendt inn ny søknad, men ikke mottatt nytt kort.
  • Elever som har meldt personlig t:kort skole mistet, defekt eller ødelagt.
  • Dersom søknaden ikke er kommet inn i CERT fra Trøndelag fylkeskommune og skolen klart ser at eleven vil få innvilget skoleskyss.
  • Elever i faget «Prosjekt til fordypning» som ikke har personlig t:kort skole og som kan eller har rett til å benytte kollektivtilbud til og fra praksis (samme retningslinjer gjelder som ved ordinær avstandsskyss).
  • Elever med personlig t:kort skole som reiser med båt i praksisperioden. Merk: Dette gjelder ved mangel på transportmulighet med buss.

  Bruksområde for Ekstrakort skole utvidet

  • Elever som har «Prosjekt til fordypning» og har utplassering på lørdager og søndager.

  Eksempler på reiser som ikke dekkes av Ekstrakort skole

  Ekstrakort skole og Ekstrakort skole utvidet skal ikke benyttes av elever som har behov for skyss til møter og annen opplæring utenfor skolens geografiske område. Skyss til slike formål skal betales av skolen, eventuelt elev.

  • Prosjektarbeid
  • Studietur
  • Hospitering i annen skole
  • Private reiser (lege, tannlege, spesialisthelsetjeneste m.m)
  • Reiser mellom flere skolearena/fag på forskjellige lokaliteter.

  Ved reiser i skolens regi, som beskrevet over, kan skolen inngå en bedriftsavtale med AtB og få utstedt t:kort bedrift. Henvendelser sendes AtB via vårt kontaktskjema.

  Antall reiser per Ekstrakort skole

  Kortet har forhåndsinnlagt 10 reiser tilsvarende 2 reiser per dag i 5 dager.

  Utdeling og bestilling

  • Skolen skal være restriktiv og etterleve retningslinjene for skoleskyss i Trøndelag. Skolen må ha dokumentasjon fra eleven ved utlevering av Ekstrakort skole.
  • Skolen skal registrere utdeling av Ekstrakort skole. Registrer utdelte kort i egen liste (excel-fil) (XLSX, 17KB). Denne sendes til skole@atb.no når nye Ekstrakort skole bestilles.
  • Uten Ekstrakort skole må eleven bekoste egne reiser.

  Varighet

  Utløpsdato for Ekstrakort skole står på kortet, og må taes i bruk innen denne datoen. Utløpte kort makuleres av skolen.

 • Ønske om endring av allerede oppsatte rutetider, tar den enkelte skole/kommune kontakt med skoleskyssansvarlig hos bussoperatør. Sett skole@atb.no på kopi i e-posten. Operatør må få beskjed senest 3 måneder før, og gjelder siste skoledag før ferier (jul, påske og sommer). Endring kan kun gjøres på skolelinjer (4-sifrede linjenummer). Operatøren vurderer om endringen kan gjennomføres og hva eventuelle merkostnader vil bli. Merkostnader vil bli fakturert skolen/kommunen. Den ordinære avgangen skolen/kommunen endrer vil utgå i sin helhet.

 • Rutinehåndboka

  I Rutinehåndbok skoleskyss (pdf)  (228KB)finner du rutiner i forbindelse med skoleskyss for grunnskole og videregående skole.

  Kontaktinformasjon

  Nedenfor finner du en oversikt over hvilke henvendelser som rettes mot Fylkeskommunen og AtB. 

  Trøndelag fylkeskommune

  • Vedtak og rettigheter for skoleskyss.
  • Saksbehandling i forbindelse med medisinsk- og avstandsskyss.
  • Trafikksikkerhet hvor avstandskravet er oppfylt.

  AtB - skole@atb.no

  • Bruk av t:kort skole.
  • Mistet, defekt, ikke mottatt t:kort skole.
  • Bestilling av reservekort for grunnskole.
  • Bestilling av Ekstrakort skole for videregående skole.
  • Bestilling av t:kort skole fra andre fylkeskommuner.
  • Fakturagrunnlag.
  • Bruk og hjelp i CERT.
  • Ruteinformasjon for skoleskyss.
  • Informasjon om individuell tilrettelagt skoleskyss.
  • Skyssrefusjoner.

  AtB - okonomi@atb.no

  • Fakturakopi.
  • Kopi av grunnlag.
  • Utsettelse av forfallsfrist.
  • Betaling av faktura.
  • Informasjon gitt på faktura, eksempelvis mva, referanse, adresse o.l.